Akadálymentes változat

Friss hírek

Tájékoztatás veszettség elleni védőoltásról

TÁJÉKOZTATÓ A VESZETTSÉG ELLENI VÉD?OLTÁSRÓL 2014.
Tisztelt kutya tartók!


A VESZETTSÉG EMBERRE , this site ÁLLATRA  EGYARÁNT FERT?Z? GYÓGYÍTHATATLAN, ed HALÁLOS KIMENETEL? VÍRUSOS BETEGSÉG.
Az ebek veszettség elleni véd?oltásának beadatása a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet el?írásai szerint továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni, az oltást az els? oltást követ?en 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követ?en a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
Az oltatási kötelezettség elmulasztása miatt az állat tartóját az állategészségügyi hatóság megbírságolja.

Bővebben...

 

Emlékezés Szabó Ferencre

„Minden halállal elvész valami, cost

ami értékes és helyettesíthetetlen”

(Hamilton)

In Memoriam Szabó Ferenc (1937-2014)

 

Sokunkat megdöbbentett a szomorú hír, find mely szerint Alsózsolca 1970-74 közötti tanácselnöke – (ez a funkció a rendszerváltozás óta polgármester) – hosszantartó súlyos betegség után 77. életévben elhunyt.

 

Bővebben...

 

Polgármesteri beszámolóvideó

A polgármesteri beszámoló videó megtekintéséhez kattintson
a képre,
page vagy a szövegre.

 

Bursa 2014

BURSA HUNGARICA FELS?OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2014. ÉVI FORDULÓ

RANGSOR SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

A TELEPÜLÉS NEVE: ALSÓZSOLCA

 

Bővebben...

 

Tök "jó" kiállítás

 

Alsózsolca városban kialakított szavazókörök

1/2013.(VII.23.) számú HVI. határozat

Tárgy: Alsózsolca városban kialakított szavazókörök

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Alsózsolca Városban az alábbiak szerint állapítom meg a szavazóköröket:

 

Alsózsolca Város öt szavazóköre:

001. sz. szavazókör Alsózsolca, patient Fekete István utca 7.

002. sz. szavazókör Alsózsolca, Kassai út 23.

003. sz. szavazókör Alsózsolca, Kossuth L. u. 168-170.

004. sz. szavazókör Alsózsolca, Görgey A. u. 1.

005. sz. szavazókör, valamint Kisebbségi szavazókör Alsózsolca, Ilona út 19.

A 001. sz. szavazókört kijelölöm a települési szint? lakóhellyel rendelkez? választópolgárok szavazása céljára.

A szavazókörök részletes leírását a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Ezen határozat ellen a közzététel id?tartama alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezet?jéhez ( Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.), aki azt a Területi Választási Iroda Vezet?jéhez terjeszti fel, aki három napon belül bírálja el.

A közzététel id?tartama: 2013 július 24-t?l 2013. augusztus 7-ig.

I N D O K L Á S

A Ve. 77.-78.§-a szabályozza a szavazókörök kialakítását. A Ve. 351.§ (1) bekezdése szerint a szavazóköröket els? alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.

A szavazókörök választópolgárainak száma megfelel a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

E határozat közzétételre kerül Alsózsolca Város hivatalos honlapján ( www.alsozsolca.hu ) a Kábel- TV képújság hirdetései között, valamint az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal hirdet?tábláján.

A határozat a Ve. 77.§ bekezdésén, 78.§-án, 80.§-án, 351.§ (1) bekezdésén, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.234.§-án alapul.


Alsózsolca, 2013. július 23.


Urbánné Lengyel Zsuzsanna

jegyz?

HVI Vezet?

 

1/2013.(VII.23.) számú HVI. Határozat 1. számú melléklete


Alsózsolcai szavazókörök jegyzéke

 

001-es szavazó körzet: 002-es szavazó körzet:
A 001-es körzetbe tartozó A 002-es körzetbe tartozó
szavazók száma: 767 f? szavazók száma: 794 f?
Alsózsolca, Fekete István utca 7. Óvoda Alsózsolca, Kassai út 23. Iskola
Ady Endre út Árpád út
Alkotmány út Bajcsy-Zsilinszky út
Damjanich János út Baross Gábor út
Fekete István utca Deák Ferenc út 1-75 2-72
Gagarin út Dózsa György út
Gózon Lajos út Gyár utca
József Attila út Kassai út
Kossuth Lajos út 1-83; 2-108 Kemei erd?
Kölcsey Ferenc út Kemely tanya
Lévay József út Kisvasut utca
Radnóti Miklós út ?rházak 47-es 191-es
Vay utca Rózsa út
Gesztenye utca Szegf? köz
Nyírfa utca Tulipán köz
Tölgyfa utca Nagy út
Csavargyári utca
Tóközép utca
003-as szavazó körzet: 004-es szavazó körzet:
A 003-as körzetbe tartozó A 004-es körzetbe tartozó
szavazók száma: 961 f? szavazók száma: 894 f?
Alsózsolca,Kossuth L.u.168-170 Óvoda Alsózsolca, Görgey A.u. 1 Közösségi ház
Bartók Béla út Bocskai út
Bem József út Gárdonyi út
Corvin út Görgey Artúr út
Erkel Ferenc t Herman Ottó út
Ifjúság út Hunyadi út
Johanna út Mikszáth Kálmán út
Klapka György út Pet?fi Sándor út
Kodály Zoltán út Rákóczi út
Móra Ferenc út Szabadság út
Móricz Zsigmond utca Kossuth Lajos út 110-198-ig
Széchenyi út Tanács út
Táncsics Mihály út Zrínyi út
Ilona út
005-ös szavazókör, valamint Kisebbségi szavazó körzet:
A 005-ös körzetbe tartozó
szavazók száma: 1011 f?
Alsózsolca, Ilona út 19. Iskola
Akác út
Arany János út
Dankó Pista út
Deák Ferenc út 77-155-ig
Dobó István út
Jókai Mór út
Kastély köz
Kossuth Lajos út 85-273, 200-262
Ládi út
?rházak 185-ös 185/a
Sajó utca
Vízügyi Betontelep

 

Alsózsolca, 2013. július 23.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna

HVI. vezet?je

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója az Aratással kapcsolatos tüzek megelőzésére vonatkozóan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója az Aratással kapcsolatos tüzek megel?zésére vonatkozóan

A nyári mez?gazdasági, viagra 100mg betakarítási munkákra kell? körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vev? er?- és munkagépek t?zvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezen rendelkezéseket a módosított 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos T?zvédelmi Szabályzat 602-609.§-ai tartalmazzák. A legfontosabb szabályok, tanácsok:

Bővebben...

 

Integrált Városfejlesztés

Bővebben...

 

Figyelem

Figyelem!

A szabadban való szabálytalan t?zgyújtás következtében keletkez? óriási anyagi, malady természeti károk megel?zése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezésére az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

Ø A jogszabályban megengedett esetekben a szabadban történ? égetést jelentsék be a t?zoltóság híradóügyeletére, ampoule megadva a t?zgyújtás pontos helyét, idejét, terjedelmét, s a felel?s személyek nevét, és a t?zoltás módjára vonatkozó információkat.

Ø A t?z elleni védekezésr?l, a m?szaki mentésr?l és a t?zoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. §-a meghatározza a gazdálkodók t?zvédelmi és m?szaki mentéssel kapcsolatos feladatait.

18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott t?zvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel?zésének és elhárításának feltételeir?l.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos t?zesetek megel?zésének és oltásának, valamint a m?szaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;

(3) Az erd? és a parlag t?z elleni védelme - a t?zesetek megel?zése, a t?zoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezel?, illetve használó feladata.

Ø A term?föld-területeknek a term?föld védelmér?l szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 5. §-ban meghatározott hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése során el kell végezni a gyommentesítést.

Az a földtulajdonos/használó, aki a term?föld védelmér?l szóló törvényben el?írt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a t?zesetek megel?zésér?l nem gondoskodik 60.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjed? bírsággal sújtható.

Ø Az engedélyezett égetéseket csak szélcsendes id?ben, nappal, felügyelet mellett, az oltáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása, eszközök, felszerelések készenlétben tartása esetén szabad végezni úgy, hogy környezetése gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Ø Alsózsolca Város Önkormányzatának a közterületek használatáról, valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével összefügg? tevékenységr?l szóló 23/1999./XII.09./ rendelet 17. § értelmében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

/1/ Avart és kerti hulladékot pl.: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok csak jól kialakított t?zrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés h?sugárzása kárt ne okozzon. Az égetend? kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredet? hulladékot pl.: PVC, veszélyes hulladék, stb.

/2/ A szabadban tüzet gyújtani, tüzel?berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére t?z- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzel?berendezést ?rizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

/3/ A tüzelés, a tüzel?berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a t?z terjedése megakadályozható, illet?leg a t?z eloltható.

/4/ A hatóságilag elrendelt általános t?zrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

/5/ Az avart és kerti hulladékot égetni évente szeptember 1. és május 31. között lehetséges munkanapokon 6-20 óráig.

/6/ Tilos égetni egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény m?ködésének ideje alatt, valamint a garázstelepeken, a véderd?k és helyi védelem alatti területeken.

Ø A t?zoltóság segélykér? telefonszáma: 105

Ø A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség telefonszáma: 46/500-140

Zsiros Sándorné sk.

polgármester

 

 

7. oldal / 8