Akadálymentes változat

Friss hírek

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója az Aratással kapcsolatos tüzek megelőzésére vonatkozóan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója az Aratással kapcsolatos tüzek megel?zésére vonatkozóan

A nyári mez?gazdasági, viagra 100mg betakarítási munkákra kell? körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vev? er?- és munkagépek t?zvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezen rendelkezéseket a módosított 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos T?zvédelmi Szabályzat 602-609.§-ai tartalmazzák. A legfontosabb szabályok, tanácsok:

Bővebben...

 

Integrált Városfejlesztés

Bővebben...

 

Figyelem

Figyelem!

A szabadban való szabálytalan t?zgyújtás következtében keletkez? óriási anyagi, malady természeti károk megel?zése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezésére az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

Ø A jogszabályban megengedett esetekben a szabadban történ? égetést jelentsék be a t?zoltóság híradóügyeletére, ampoule megadva a t?zgyújtás pontos helyét, idejét, terjedelmét, s a felel?s személyek nevét, és a t?zoltás módjára vonatkozó információkat.

Ø A t?z elleni védekezésr?l, a m?szaki mentésr?l és a t?zoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. §-a meghatározza a gazdálkodók t?zvédelmi és m?szaki mentéssel kapcsolatos feladatait.

18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott t?zvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel?zésének és elhárításának feltételeir?l.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos t?zesetek megel?zésének és oltásának, valamint a m?szaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;

(3) Az erd? és a parlag t?z elleni védelme - a t?zesetek megel?zése, a t?zoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezel?, illetve használó feladata.

Ø A term?föld-területeknek a term?föld védelmér?l szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 5. §-ban meghatározott hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése során el kell végezni a gyommentesítést.

Az a földtulajdonos/használó, aki a term?föld védelmér?l szóló törvényben el?írt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a t?zesetek megel?zésér?l nem gondoskodik 60.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjed? bírsággal sújtható.

Ø Az engedélyezett égetéseket csak szélcsendes id?ben, nappal, felügyelet mellett, az oltáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása, eszközök, felszerelések készenlétben tartása esetén szabad végezni úgy, hogy környezetése gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Ø Alsózsolca Város Önkormányzatának a közterületek használatáról, valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével összefügg? tevékenységr?l szóló 23/1999./XII.09./ rendelet 17. § értelmében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

/1/ Avart és kerti hulladékot pl.: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok csak jól kialakított t?zrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés h?sugárzása kárt ne okozzon. Az égetend? kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredet? hulladékot pl.: PVC, veszélyes hulladék, stb.

/2/ A szabadban tüzet gyújtani, tüzel?berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére t?z- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzel?berendezést ?rizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

/3/ A tüzelés, a tüzel?berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a t?z terjedése megakadályozható, illet?leg a t?z eloltható.

/4/ A hatóságilag elrendelt általános t?zrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

/5/ Az avart és kerti hulladékot égetni évente szeptember 1. és május 31. között lehetséges munkanapokon 6-20 óráig.

/6/ Tilos égetni egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény m?ködésének ideje alatt, valamint a garázstelepeken, a véderd?k és helyi védelem alatti területeken.

Ø A t?zoltóság segélykér? telefonszáma: 105

Ø A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség telefonszáma: 46/500-140

Zsiros Sándorné sk.

polgármester

 

 

Bursa 2013 rangsor

BURSA HUNGARICA FELS?OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2013. ÉVI FORDULÓ

RANGSOR SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

A TELEPÜLÉS NEVE: ALSÓZSOLCA

 

Pályá-zat

típusa

Név

Rang-sor

Települési támogatás Ft/hó

B

Mátyus Nikolett

1.

4 000

Pályá-zat

Típusa

Támogatottak nevei

Rang-

sor

Települési támogatás Ft/hó

A

Horváth Alexandra

1.

4 000

A

Demkó Daniella

2.

4 000

A

Varga Enik?

3.

4 000

A

Ferkovics Ágnes

4.

4 000

A

Király Júlia

5.

4 000

A

Visnyovszky Eszter

6.

4 000

A

Visnyovszky Gergely

7.

4 000

A

Nikházy Mónika

8.

4 000

 

Felülvizsgálat „B”

 

Pályá-zat

Típusa

Név

Rang-

sor

Települési támogatás Ft/hó

B

Boros Viktória

1.

4 000

B

Perjési Ivett

2.

4 000

 

Ritmus táncegyüttes

 

Idősek hete

 

Id?sek hete

 

Október az id?sek hónapja, try mely alkalomból egy hetes programsorozatot szerveztünk a Gondozási Központban.

A napi tevékenységeket igyekeztünk úgy összeállítani, no rx hogy legyen benne móka, page verseny, nótázás, hagyomány?rzés, generációk közös játéka és felvilágosító el?adás is.

Az id?járás kegyes volt hozzánk, hiszen igazi kellemes ?szi napos id? volt, így a programjaink nagy részét a szabadban szervezhettük.

A hét els? napján fényképek nézegetésével elevenítettük fel közös programjainkat és emlékeztünk azokra a régi klubtársakra is, akik már nincsenek köztünk. Majd néhány ünnepi gondolat következett és a gondozón?k verse, amellyel köszöntötték az id?seket. Délután a Közösségi Ház által szervezett ünnepségén vettünk részt és dúdoltuk a régi slágereket.

Kedden, amíg az udvaron a bográcsban rotyogott az ebédnek való, addig különböz? tréfás játékokat játszottunk, nem kis mulatságot okozva ezzel egymásnak.

Szerdán a Miskolci Rend?r-f?kapitányság munkatársától hallhattunk képes el?adást arról, hogy hogyan kerülhetjük el az id?skori b?nelkövetések áldozatává válását, illetve ha megtörténik a baj, akkor mi a teend?.

Csütörtökön jelmezes szüreti mulatságot rendeztünk, felidézve a régi korok szüreti hagyományait, szokásait, ételeit és munkaeszközeit. Sokat énekeltünk, táncoltunk, nevettünk és nem utolsó sorban jókat ettünk.

Péntekre vendégeket vártunk, a Herman Ottó Általános Iskola 7. osztályosai jöttek el hozzánk és ezen a napon a kukoricatöréssel kapcsolatos hagyományokat elevenítettünk fel. A gyerekek egy kukoricafosztó hangulatát hozták el nekünk kis játékukkal, mi pedig kukoricából készült finomságokkal vártuk ?ket. Id?s és fiatal versenyzett egymással, majd pihenésképpen csuhéból és csutkából készítettünk játékokat. Aki nem kézm?veskedett, az egy cikk sült tök mellett beszélgetett.

Nagyon kellemes délutánt töltöttünk együtt, igazi játszóházi hangulatban.

Képes beszámolónk err?l a hétr?l szól. (Képek itt)

 

Tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött, amelyre szívvel-lélekkel készültünk, hogy egy kis mosolyt csaljunk az id?sek arcára. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy ismét egy közös élménnyel gazdagodtunk, mely talán eszünkbe jut a borongósabb napokon.

 

 

Oroszné Verba Julianna

Gondozási Központ vezet?

 

Összetartozás

Összetartozunk!

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN is színes programokkal vártuk a pels?ci testvériskolánk tanulóit, order pedagógusait. Örömmel tettünk eleget A Nemzeti Er?forrás Minisztérium Oktatási Államtitkársága felhívásának, ask hiszen a több mint három évtizedes pels?ci kapcsolatunk során eddig is él?, website like this baráti és szakmai kapcsolatot ápoltunk. Közös pályázatok, kulturális és sportesemények fémjelzik példaérték? együttm?ködésünket. Bízunk abban, hogy ezen a napon is új barátságok szöv?dnek gyermekeink között, tovább er?södik összetartozásunk a határon túl él? magyarokkal.

 

Új testvérvárosi kapcsolat

Alsózsolca Város Önkormányzat testvér és partner kapcsolatot tart fenn Plesivec (Pels?c) - Szlovákia -
községgel 2006. július 25-t?l, clinic és Matei (Szentmáté) - Románia - községgel 2012. január 12-t?l.

 

2012 évi Bursa

BURSA HUNGARICA FELS?OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2012. ÉVI FORDULÓ

RANGSOR SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

A TELEPÜLÉS NEVE: ALSÓZSOLCA


Pályázat

Típusa

Név

Rang-

sor

Települési támogatás Ft/hó

A

Horváth Alexandra

1.

4 000

A

Dobai Melitta

2.

4 000

A

Antal Melinda

3.

4 000

A

Szokol Adrienn

4.

4 000

A

Szabó János

5.

4 000

A

Szabó Dávid

6.

4 000

A

Nikházy Mónika

7.

4 000

A

Fodor Adrienn

8.

4 000

 

Pályázat

típusa

Név

Rangsor

Települési támogatás Ft/hó

B

Boros Viktória

1.

4 000

 

Felülvizsgálat „B”

Pályázat

Típusa

Név

Rang-

sor

Települési támogatás Ft/hó

B

Török Péter

1.

4 000

B

Visnyovszky Gergely

2.

4 000

B

Halász Nikolett

3.

4 000

B

Perjési Ivett

4.

4 000

 

7. oldal / 8