Akadálymentes változat

Temető

 

Adatok:
A temet? üzemeltet?je: Alsózsolcai Városüzemeltetés (Alsózsolca Bocskai út 36.)
Temet? gondnok: Szilágyi Tamás
Elérhet?sége: 06 - 30 / 628 - 82 - 54
A temet? címe: Alsózsolca, advice Tanács út 6.
Tulajdonos: Alsózsolca Város Önkormányzata
A temet?ben lév? sírokkal, help elhunytakkal kapcsolatos információ:
Ügyintéz?: Simon Sándorné telefonszám munkaid?ben: 46 / 520 - 029
Térkép: Letöltés itt...

 

Történeti áttekintés:

A temet? keletkezésének id?pontja az 1500-as évekre tehet?. Vay Ádám fia Dániel állítólag az 1700-as években olasz k?m?vesekkel építtette a családi ravatalozót és kriptát, melyben a család tagjainak temetési szertartásai zajlottak. A halottasház alatti pinceszer? kiképzésben van a vasajtóval ellátott családi kripta, ahol a Vay család tagjainak földi maradványait helyezték örök nyugalomra.

A ravatalozó homlokzatán egy vörös márványtábla van elhelyezve, melyen az alábbi latin szöveg? felirat található:

"PIAE PARENTUM ET CONIUGIS MEMORIAE"

(magyar nyelv? fordítása: "Jámbor emlék? szül?knek és hitveseknek emlékezésére."

Az épületen belül a korábban hullaháznak használt helyiségben egy nagy méret? márványtábla látható, melybe be vannak vésve az 1806-ig elhunyt családtagok.

1974-ben Szalai Pálné (sz.: Brinzey Katalin), mint Vay unoka a ravatalozót és a bonctermet Alsózsolca községnek használatra átadta. A ravatalozó tanácsi kezelésbe került. Az épület felújításra került és ett?l kezdve a településen elhunytak temetési szertartásait itt végzik.

A temet? és a Ravatalozó az elmúlt id?szakban jelent?s változáson ment keresztül. 2005-ben a Ravatalozó épület b?vítésre, felújításra került, új szertartástér, kerítés és térburkolat tette a kegyeleti helyet igényessé, esztétikussá.

2006. évben lélekharang került az épület mellé, a temetési szertartások kegyelet teljesebbé tétele érdekében.

Izraelita temet?

Alsózsolca község zsidó történelmi jelenléttel kapcsolatos bemutatása

Közvetlenül a temet?höz kapcsolódik a bejárat mellett lév? Zsidó temet?, mely a Magyarországi Izraelita Egyház tulajdona, de évek óta önkormányzatunk gondozza. A temet? gondozott, jó állapotú. Mintegy hatvan éve nem temettek benne. A sírokat 30 db k?b?l vagy m?k?b?l készült síremlék jelzi. A temet? területén van egy nagy gesztenyefa és több kisebb k?ris. A temet? a község központjában található, kegyeletsértést soha nem követtek el benne.Jelenlegi ismereteink szerint önkormányzatunk területén nem éltek híres, zsidó származású emberek.

A holocaustnak voltak helyi áldozatai. Emlékükre az izraelita temet?ben emlékm? áll. Az emlékm? Mózes k?tábláit formázza, rajta a parancsolattal: "Ne ölj!"

Az emlékm?vön a következ? felírat található:

"Alsózsolcáról elhurcolt MÁRTÍRJAINK örök emlékére, akiket legyilkolt a fasiszta korszak átkos gy?lölete"

Braun Lajos Goldstein Klára Spiegel László Weisz Olga
Braun Miklós Kohn Józsefné Stark Lajos Weisz Irén
Braun Miklósné Kohn Sámuelné Stark Lajosné Weisz Ilona
Forgács Ignác Kandel Edit Stark Vera Weisz Boriska
Forgács Menyhért Pfeffer Leopold Swartz Jakabné Wellesz Arnold
Gellman Mariska Pfeffer Leopoldné Swartz Magda Wellesz Arnoldné
Groszmann Ilona Pfeffer Erzsébet Swartz Klára Wellesz Ágnes
Groszmann Dezs? Reinitz Jen? Swartz Elza Wellesz Anna
Groszmann Dezs?né Reinitz Jen?né Weisz Alfréd Winkler Eduárd
Groszmann Kató Róth Mór Weisz Hedvig Winkler Eduárdné
Groszmann Sári Róth Sámuel Weisz István Winkler Sándor
Groszmann László Spiegel Ignác Weisz György Winkler Jen?
Goldstein Hermanné Spiegel Ignácné Weisz József Winkler Edit
Goldstein Erzsébet Winkler Helén

Alsózsolcán az els? világháborúban zsidó emberek is életüket adták a magyar hazáért:

Róth Andor önkéntes tizedes,
Forgács Andor önkéntes tizedes,
Gelman Móric honvéd és
Gottfried József honvéd

Nevük a községünk els? világháborús emlékm?vén, amely Borsodi Bindász Dezs? szobrászm?vész alkotása, a többi h?s neve között felvésve megtalálható – mindenkié azonos bet?nagysággal. Az emlékm? körülkerített. Kertje és az el?tte lév? virágágyás gondozott.

A helyi szervezetek és intézmények ünnepélyes alkalommal az emlékm?vet meg szokták koszorúzni. Megítélésünk szerint az emlékm? és a megemlékezések kifejezik a h?sök iránti tiszteletet. Ez nálunk él? hagyomány.

A második világháborúban elesett h?sök nevei a temet?ben felállított emlékm? fekete márványtábláján olvashatók. Ezek között zsidó származású h?s neve olvasható a Spiegel Lászlóé. Koszorúzása ugyanakkor és ugyanúgy történik, mint az els? világháborús emlékm?é.

Alsózsolca Város Képvisel?-testületének 27/2005. (XII.22.) KT rendelete A temet?kr?l és a temetkezési tevékenységr?l

Kegyeleti közszolgálati szerz?dés