Akadálymentes változat

Alsózsolcai Gondozási Központ

Alapellátást személyes gondoskodás formájában nyújtó szociális intézmény. Alsózsolcán 1986-ban alakult meg a Gondozási Központ, mely integráltan látja el a különböző szociális feladatokat községünkben. 1998-ban a Gyermekjóléti Szolgálattal, 2005-ben a Családsegítő Szolgálattal, majd 2006-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással bővült az ellátás.


A szociális alapellátás elemei településünkön
:

 • időskorúak nappali ellátása
 • demens betegek nappali ellátása
 • szociális étkeztetés
 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • családsegítő szolgáltatás
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • támogató szolgálat

Szociális étkeztetés

Célja és feladata az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása.

A települési önkormányzat intézményünkön keresztül, saját önkormányzati fenntartásban lévő főzőkonyhájáról biztosítja az ételt a lakosok számára. Az étel kiadagolása/kiszállítása a Központi Konyháról és az Alsózsolcai Gondozási Központ tálalókonyhájáról történik.

Az étel zárt rendszer? szállító edényekben kerül szállításra az Alsózsolcai Gondozási Központ épületében m?köd? tálaló konyhára, az erre használatos gépkocsival és szállító edényekkel.

Az étkeztetés az ellátást igénybe vev? szükségleteinek megfelel?en megszervezhet? az étel

a) kiszolgálásával egyidej? helyben fogyasztással,

b) elvitelének lehet?vé tételével,

c) lakásra szállításával.

Ellátottak köre:

 • azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésér?l kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmenet jelleggel nem képesek biztosítani,
 • étkeztetésben kell részesíteni azt az igényl?t, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkezésr?l gondoskodni,
 • lehet?séget kell biztosítani a településen él? fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történ? étkeztetés biztosítására.

Id?skorúak nappali ellátása

Adatok:

Székhely:

Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104.

Telefonszám:

06 / 46 - 520 - 034

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nyitvatartási id?:

munkanapokon: 7.30 - 15.30

Munkaszüneti napokon, ünnepnapokon zárva.

A nappali ellátás els?sorban a saját otthonukban él?, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy id?s koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehet?séget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvet? higiéniai szükségleteik kielégítésére. Igény szerint megszervezzük az ellátottak étkeztetését.

Feladataink:

a) Az ellátást igénybe vev?k részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelel? napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk,

b) a helyi igényeknek megfelel? közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezés? programoknak, csoportoknak,

c) biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhet? módon m?ködjön.

Ennek érdekében:

 • igény szerint meleg élelmet biztosítunk,
 • szabadid?s programokat szervezünk,
 • szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátást, a szakellátáshoz való hozzájutást segítjük,
 • hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk,
 • munkavégzés lehet?ségét megszervezzük (kertészkedés, bábkészítés, lábtörl?készítés,)
 • életvitelre vonatkozó tanácsokat adunk, életvezetésben segítséget nyújtunk,
 • speciális önszervez?d? csoportokat támogatjuk (több tagunk a Nyugdíjas Klub tagja is), m?ködését, szervezését segítjük, egymás programjain részt veszünk.

Demens betegek nappali ellátása

Alapvet? cél, hogy a demenciával küzd? id?s ember a szellemi leépülése során életmin?ségét meg?rizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét.

Kognitív zavarai s gondozóját igénybe vev? tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását.

Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja ?rizni emberi méltóságát.

A demenciában szenved? személyek ellátásánál célunk, hogy:

 • lelki és szellemi képessége csökkenésének illetve alkalmazkodási képessége hanyatlásának folyamatát pozitív módon ellensúlyozzuk,
 • biztonságos és védett környezetben segítsük az állapotával járó nehézségek leküzdésében,
 • személyre szabott, mentális állapotának, a demencia fokának megfelel?en foglalkoztassuk egyéni gondozási terv alapján,
 • meglév? képességeit minél hosszabb ideig meg?rizzük és fejlesszük,
 • segítsük ?ket abban, hogy betegségük, testi-szellemi hanyatlásuk ellenére harmóniában tudjanak élni önmagukkal.

A demenciával küzd? személyek jól-létéhez szolgáltatásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy

· aktívan töltse a napjait segít?i közrem?ködéssel,

· biztonságban érezze magát,

· érzelmi támogatást kapjon.

· személyközpontú gondoskodást nyújtunk, hogy a demenciával küzd?ket környezetükkel, kapcsolataikkal együtt vizsgáljuk, azzal együtt tervezünk intervenciót. Melyet folyamatosan szem el?tt kell tartanunk az intézményi ellátás során.

· Speciális célkit?zésünk, hogy a személyközpontú gondoskodást nyújtó szakembereink a demenciával küzd?t személynek tekintsék, aki egyszeri és megismételhetetlen, aki végtelenül értékes, akinek van személyisége, akinek van spiritualitása, vannak érzelmei. Szemléletünkben egyértelm?en érvényesül az, hogy a segít? szakember társa a demenciával küzd?nek.

· Munkánk során arra fókuszálunk, ami még van, és nem arra, ami már hiányzik Ennek következménye például az „er?sségekre épül? állapotfelmérés”.

Gyermekjóléti Szolgálat

Adatok:

Székhely:

Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104.

Telefonszám:

06 / 46 - 520 - 248

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl?désének, jólétének, a családban történ? nevelésének el?segítéséhez, a veszélyeztetettség megel?zéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történ? kiemelésének a megel?zéséhez, a kiemelés után pedig hazagondozásához.

A[u5] szolgáltatás 2007. február 1. óta Alsózsolca, Fels?zsolca, Sajópálfala települések közigazgatási területén él?, életvitelszer?en tartózkodó lakosokra terjed ki, társulás formájában, Alsózsolca Önkormányzatának gesztorságával.
A gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelel?en, a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit véd? speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történ? nevelkedésének el?segítését, a gyermek veszélyeztetettségének megel?zését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történ? nevelésének el?segítése érdekében:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejl?dését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megel?zését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a szociális válsághelyzetben lév? várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában
 • igénybe vehet? ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • szabadid?s programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése,

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megel?zése érdekében

 • a veszélyeztetettséget észlel?- és jelz?rendszer m?ködtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek, részvételének el?segítése a megel?z? rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget el?idéz? okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése,
 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a véd?n?i szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegít? szolgálat, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rend?rség, az ügyészség, a bíróság, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok meghatározott személyekkel, intézményekkel való együttm?ködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkez? m?ködési zavarok ellensúlyozása,
 • a családi konfliktusok megoldásának el?segítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • az egészségügyi és a szociális ellátás- különösen a családsegít? szolgáltatás- valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
 • javaslat készítése a gyermek családjából történ? kiemelésére, a leend? gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 • a családgondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végz? intézménnyel együttm?ködve- a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szül? és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozó szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területen gyermekvédelmi szakszolgáltatást végz? intézménnyel együttm?ködve a gyermek családjába történ? visszailleszkedéséhez,
 • A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegít? szolgálat, vagy az egészségügyi vagy közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési el?írásoknak megfelel? személy foglalkoztatásával biztosítja.

A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal- szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen él? gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,
 • szervezi a helyettes szül?i hálózatot,
 • segíti a nevelési- oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelel?en vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

Kedden, csütörtökön és pénteken a Biztos Kezdet Klubba várjuk a 0-6 év közötti gyerekeket és szüleiket, ahol szakemberek által vezetett játékos fejleszt? foglalkozásokon vehetnek részt.

A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje:

Hétf?:

08.00 – 12.00

Szerda:

08.00 – 16.00

Péntek:

08.00 – 12.00

A Biztos Kezdet Klub ügyfélfogadási ideje:

Kedd:

08.00 – 12.00

Csütörtök:

12.00 – 16.00

Péntek:

08.00 – 12.00

Családsegít? Szolgálat

Adatok:

Székhely:

Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104.

Telefonszám:

06 / 46 - 520 - 248

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Célja olyan szolgáltatás nyújtása, mely a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igényl? személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezet? okok megel?zéshez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az életvezetési képesség meg?rzéséhez nyújt segítséget.

A Családsegít? Szolgálat 2006. július 1. óta Alsózsolca, Fels?zsolca, Sajópálfala települések közigazgatási területén él?, életvitelszer?en tartózkodó lakosokra terjed ki, társulás formájában, Fels?zsolca Város Önkormányzatának gesztorságával.

A családsegítés keretében biztosítjuk:

 • a szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • a családgondozást, így a családban jelentkez? m?ködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának el?segítését,
 • a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlel? jelz?rendszer m?ködtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyel?i szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megel?zésben,
 • humán jelleg? civil kezdeményezések el?segítését, közösségfejleszt?, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a családokon belüli kapcsolater?sítést szolgáló, közösségépít?, családterápiás, konfliktuskezel?, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben él? családokat segít? szolgáltatásokat.

A családsegítés keretében végzett tevékenységünknek – a szolgáltatást igénybe vev?k érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kiterjed az igénybevev? környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha

 • a kiskorú családtagjainak ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelel?en biztosíthatók.

A Családsegít? Szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

A Családsegít? Szolgálat együttm?ködik a meghatározott intézményekkel, személyekkel, tevékenységét összehangolja a Gyermekjóléti Szolgálattal. 2006. évt?l mindezek mellett az 55 év feletti rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartást és együttm?ködést is szervezi, ellátja.

Alsózsolcán, 2005. márciusában kezdte meg munkáját a családsegít? szolgálat, 1 f?vel. Ami a Közösségi Házban kapott helyet. 2006. július 1-t?l Fels?zsolca, Alsózsolca, Sajópálfala települések, Fels?zsolca Gesztorságával társulás keretein belül látják el a családsegít? szolgálat munkáját, a dolgozói létszám b?vítése miatt. 2007 áprilisában a Gondozási Központ udvarán egy különálló épületben folytathattuk a munkánkat. Alsózsolca Város Önkormányzata 2009 évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP pályázati támogatási rendszer keretében 50 millió forint vissza nem térítend? támogatást nyert.

Ennek keretében mintegy 58 millió forintos beruházással a szolgálat épületének b?vítésére, korszer?sítésére, konferenciaközpont, foglalkoztató helyiségek kialakítására, a szolgáltatás min?ségének javítására és a környezetének parkosítása került sor. 2009. augusztus 6- tól ideiglenesen, a munkálatok idejére, a szolgálat átköltözött a rend?rség épületébe. Az átadás 2010. január 26.-án történt.

A családsegít? szolgálat együttm?ködik a meghatározott intézményekkel, személyekkel, tevékenységét összehangolja a gyermekjóléti szolgálattal.
Egyik kiemelt feladatunk az 55 év feletti rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartás együttm?ködés. A leggyakrabban el?forduló probléma a munkanélküliségb?l ered? anyagi, megélhetési probléma. A családsegít? szolgálat családgondozói a legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy a kliensek foglalkoztatható állapotba kerüljenek. (iratok beszerzése, lakhatás megoldása, a gyermekek napközbeni elhelyezése, mentális állapot stabilizálása – egyéni beszélgetés, esetkezelés, munkába kerülés akadályainak elkerülése). A másik fontos feladat a megfelel? munkahely megtalálása (önértékel? eljárás, önismeret, egyéni tanácsadás, jöv?képtervezés, stb.) Munkaadók felkeresése (információgy?jtés, kapcsolatépítés, telefonos megkeresés, stb.) ruhaadományok szétosztásával igyekeznek a jó megjelenésen segíteni.

Az elmúlt évben a Családsegít? Szolgálat helyi lakosok részvételével megalapította a Magyar Vöröskereszt alsózsolcai szervezetét. Ehhez a szervezethez bárki csatlakozhat, hiszen az a célunk, hogy az ismeretterjeszt? el?adások és a sz?r?programok a lakosság minél szélesebb köréhez eljussanak. Az éves tagdíj 600 Ft (nyugdíjasoknak és diákoknak 300 Ft), mely összegb?l az idén egészségnapot szeretnénk szervezni. A tavalyi tagdíjak egy bizonyos hányadát megkaptuk a miskolci szervezett?l és ebb?l tartottuk meg a szolgálatnál a már hagyománnyá vált „szegények karácsonyát”.
Szolgálatunknál gy?jtjük a különböz? adományokat, így akinek van otthon feleslegessé vált ruhája, cip?je, játéka, kérjük juttassa el hozzánk.
Rendszeresen keressük a különböz? pályázati lehet?ségeket. Ilyen program volt az elmúlt télen „Az élhet? élet” program. Ennek keretében a Vöröskereszt által meghirdetett tüzel? és f?tés támogatás igénylésére lehetett pályázni ( tüzel?vel, kályhával, valamint az elmaradt gázdíj tartozás rendezésében segítettek)

Egyéb tevékenységeink:

 • 2010 szeptemberét?l a családsegít? szolgálat családgondozóinak feladata b?vült az eseti gondnoki teend?k ellátásával.
 • Kizáró és korlátozó gondnokság alatt álló klienseink esetében rendszeresen együttm?ködünk a hivatásos gondnokkal.
 • A feln?tt hivatásos pártfogó kéthetente az intézményünkben tartja ügyfélfogadási idejét. A pártfogóval szintén együttm?ködünk, családlátogatás formájában.
 • Jelzés a Családvédelmi Koordinációért Felel?s Szervhez a családon belüli er?szak megszüntetése érdekében.
 • Felkérésre környezettanulmányt és leltárt készítünk.
 • Intézményünk terephelyet és tereptanárt biztosít a Fels?oktatási képzésben résztvev? tanulók számára.
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehet?ségeket.
 • Pályaválasztási tanácsadás szakemberek bevonásával.
 • Folyamatos együttm?ködés a Metodista Egyházzal és a Kisebbségi Önkormányzat képvisel?ivel.

További terveink:

 • A vöröskereszttel együttm?ködve prevenciós és sz?r?programok szervezése a feln?tt lakosság részére.
 • Csoportfoglalkozások szervezése.
 • A jelz?rendszer b?vítése, a civil lakosok felel?sségvállalásának er?sítése.
 • Id?s egyedül él?k, romlott egészségi, mentális állapotú emberek felkutatása, figyelemmel kísérése.
 • A 2010 évben megvalósult és egyben hagyománnyá vált programok megszervezése, kib?vítése, lebonyolítása.
 • Több szakmai programon való részvétel.

Ügyfélfogadási id?:

Hétf?:

08.00 – 12.00

Szerda:

08.00 – 16.00

Péntek:

08.00 – 12.00

Rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartás:

Szerda:

08.00 – 12.00

Házi segítségnyújtás

Célja olyan gondozás megteremtése, amely az igénybevev? önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelel?en – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az alapvet? gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közrem?ködést, a vészhelyzetek kialakulásának megel?zésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A házi szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vev? fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelel?en, meglév? képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Ellátottak köre:

 • azok az id?skorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját er?b?l nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azok a pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint fogyatékos személyek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek,
 • azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • azok a személyek, akik a rehabilitációt követ?en a saját lakókörnyezetükbe való visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
  Ezt az ellátási formát 2009.január 01-t?l Onga Önkormányzatának gesztorságával látjuk el.

Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás

Célja a saját otthonukban él?, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelel? használatára képes id?skorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerül? krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelz?rendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történ? haladéktalan megjelenését,
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
  Jelenleg 15
  készülékkel rendelkezik településünk . Ezt az alapellátási formát szintén társulás keretében látjuk el, Onga Önkormányzatának gesztorságával.

A támogató szolgáltatás

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történ? segítése, ellátása, els?sorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának meg?rzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Mindhárom szolgáltatás igénybevétele esetén a kérelmet a Gondozási Központ intézményvezet?jéhez kell eljuttatni, aki továbbítja az Ongai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezet?jének.

Az Alsózsolcai Gondozási Központ dolgozói

Intézményvezet?:

Oroszné Verba Julianna

Szervezeti egységek:

Id?skorúak nappali ellátása

Ferge Béláné

szociális gondozó-ápoló

Vágásiné Bodnár Mónika

szociális gondozó-ápoló

Kalics Józsefné

Demeter Zsuzsanna

Ferge Béláné

kisegít?

Demens betegek nappali ellátása

egészségfejleszt? mentálhigiénikus

mentélhigiénés asszisztens


 

Gyermekjóléti Szolgálat

Zámbó Attiláné

családgondozó (osztott munkaid?ben)

Fenyvesi Józsefné

családgondozó

Halász-Szabó Linda

családgondozó


 

Családsegítõ Szolgálat

Szemesné Czövek Zsuzsanna

családgondozó

Zámbó Attiláné

családgondozó (részmunkaid?ben)


 

Házi segítségnyújtás

Varga Tiborné

házi szociális gondozó; szociális gondozó-ápoló


 

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

Ferge Béláné

szociális gondozó mentálhigiénés asszisztens, szociális gondozó-ápoló

Varga Tiborné

szociális gondozó, szociális gondozó-ápoló

A személyi térítési díj összege 2014. április 01.-t?l :

· Családsegít? és Gyermekjóléti Szolgálat: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás

· Id?sek és demens betegek nappali ellátása: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás

· Étkezés: jövedelemt?l függ?en kerül kiszámításra

· Házi segítségnyújtás: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás

· Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás: 10 Ft/készülék/nap

· Támogató szolgálat:

- szállítás esetén: 10Ft/km

- személyi segítés esetén:10 Ft/óra