Akadálymentes változat

Alsózsolcai Gondozási Központ

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT

Fenntartója: Alsózsolca Város Önkormányzata

Felügyeleti szerv megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő testülete

A gazdálkodás jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogállás: A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571, Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján.

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

l A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§- a, 64.§-a és a 65/F.§-a alapján étkeztetést, családsegítést és nappali ellátást nyújtó intézmény.

l A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2) alapján személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást végez.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény152.§-a, valamint a területi védőnői ellátásról 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján védőnői ellátást nyújt.

Önként vállalt feladatok:

 • Fizikoterápia
 • Labor (mintavételi hely) működtetése

 

Működési terület:

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint szociális étkeztetés tekintetében Alsózsolca Város közigazgatási területe, idős és demens betegek nappali ellátása tekintetében Miskolc járáshoz tartozó települések.

 

Intézmény vezetője: Oroszné Verba Julianna

Elérhetősége: 06 / 46 - 520 - 034

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nyitvatartási idő:

munkanapokon: 7.30 - 15.30, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon zárva

Székhelye :Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104

 

Telephelyei:

l Védőnői Szolgálat, Alsózsolca, Jókai út 10

l Fizikoterápia, Labor, Alsózsolca, Jókai út 8

Az ellátás igénybe vételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik, melyet a Gondozási Központ intézményvezetőjéhez kell eljuttatni. Kérdéssel illetve tájékoztatásért az intézményvezetőhöz és a dolgozókhoz lehet fordulni. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Gyermekjóléti szolgáltatás esetén

 • jelzőrendszer által küldött,
 • együttműködésre kötelezett, és
 • a szolgálat által megkeresett szociális problémák miatt veszélyeztetett vagy
 • krízishelyzetben lévő személyek, családok

 

A kérelemhez mellékelni kell:

- orvosi igazolást és a jövedelemnyilatkozatot

- gondnokság tényéről szóló dokumentumot

- nyilatkozat, arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást (kivéve családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást)

 

Intézményünk küldetése, hogy az ellátási területünkön élő szociális helyzete, egészségi vagy mentális állapota miatt nehéz élethelyzetbe került egyéneknek, családoknak az életminőségét és életkilátását hosszú távon és eredményesen segítsük a szakmai munka minőségének javításával. Szolgálatunk hiteles és megbízható partnere kíván lenni minden szolgáltatást igénybevevőnek. Arra törekszünk, hogy klienseink elégedettségét növeljük, és a szakmai, etikai és törvényi előírások betartásával minél gyorsabban tudjunk reagálni a felmerülő problémákra.

Alaptevékenységi köre:

Alapellátást személyes gondoskodás formájában nyújtó szociális intézmény. Alsózsolcán 1986-ban alakult meg a Gondozási Központ, mely integráltan látja el a különböző szociális feladatokat az étkeztetést, a nappali ellátást, a demens betegek nappali ellátását, biztosítja a gyermekjóléti alapellátást és a családsegítő szolgáltatást.

Feladata az ellátási területén jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz való hozzájutás segítése, az alap és nappali ellátást nyújtó egységek munkájának összehangolása.

Tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről, segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőknek hivatalos ügyeik intézéséhez.

Az egészségügyi ellátás részeként biztosítja a védőnői szolgáltatást, valamint önként vállalt feladatként működteti a fizikoterápiát és a labort.

Az intézmény dolgozói munkájuk során együttműködnek a településen működő oktatási, nevelési, és egészségügyi intézményekkel a hatékonyabb igényfelmérés és problémamegoldás érdekében.


A szociális alapellátás elemei településünkön:

 • időskorúak nappali ellátása
 • demens betegek nappali ellátása
 • szociális étkeztetés
 • családsegítő - és gyermekjóléti szolgáltatás

 

Kistérségi társulásban működő ellátások

 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • támogató szolgálat

 

Társulás neve: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása

székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18.

Az intézmény neve: Ongai Szociális Szolgáltató Központ

székhelye: 3562 Onga, József A. 5.

 

Szociális étkeztetés

Célja és feladata az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása.

A települési önkormányzat intézményünkön keresztül, saját önkormányzati fenntartásban lévő főzőkonyhájáról biztosítja az ételt a lakosok számára. Az étel kiadagolása/kiszállítása a Központi Konyháról és az Alsózsolcai Gondozási Központ tálalókonyhájáról történik.

Az étel zárt rendszerű szállító edényekben kerül szállításra az Alsózsolcai Gondozási Központ épületében működő tálaló konyhára, az erre használatos gépkocsival és szállító edényekkel.

Az étkeztetés az ellátást igénybe vevő szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel

kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,elvitelének lehetővé tételével,

 • lakásra szállításával.

Ellátottak köre:

 • azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmenet jelleggel nem képesek biztosítani,
 • étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni,
 • lehetőséget kell biztosítani a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

 

Időskorúak nappali ellátása

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Igény szerint megszervezzük az ellátottak étkeztetését.

 

Feladataink:

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk,

a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Ennek érdekében:

 • igény szerint meleg élelmet biztosítunk,
 • szabadidős programokat szervezünk,
 • szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátást, a szakellátáshoz való hozzájutást segítjük,
 • hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk,
 • munkavégzés lehetőségét megszervezzük (kertészkedés, bábkészítés, lábtörlőkészítés,)
 • életvitelre vonatkozó tanácsokat adunk, életvezetésben segítséget nyújtunk,
 • speciális önszerveződő csoportokat támogatjuk (több tagunk a Nyugdíjas Klub tagja is), működését, szervezését segítjük, egymás programjain részt veszünk.

 

Demens betegek nappali ellátása

Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét.

Kognitív zavarai s gondozóját igénybe vevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását.

Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát.

A demenciában szenvedő személyek ellátásánál célunk, hogy:

 • lelki és szellemi képessége csökkenésének illetve alkalmazkodási képessége hanyatlásának folyamatát pozitív módon ellensúlyozzuk,
 • biztonságos és védett környezetben segítsük az állapotával járó nehézségek leküzdésében,
 • személyre szabott, mentális állapotának, a demencia fokának megfelelően foglalkoztassuk egyéni gondozási terv alapján,
 • meglévő képességeit minél hosszabb ideig megőrizzük és fejlesszük,
 • segítsük őket abban, hogy betegségük, testi-szellemi hanyatlásuk ellenére harmóniában tudjanak élni önmagukkal.

A demenciával küzdő személyek jól-létéhez szolgáltatásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy

 • aktívan töltse a napjait segítői közreműködéssel,
 • biztonságban érezze magát,
 • érzelmi támogatást kapjon.
 • személyközpontú gondoskodást nyújtunk, hogy a demenciával küzdőket környezetükkel, kapcsolataikkal együtt vizsgáljuk, azzal együtt tervezünk intervenciót. Melyet folyamatosan szem előtt kell tartanunk az intézményi ellátás során.
 • Speciális célkitűzésünk, hogy a személyközpontú gondoskodást nyújtó szakembereink a demenciával küzdőt személynek tekintsék, aki egyszeri és megismételhetetlen, aki végtelenül értékes, akinek van személyisége, akinek van spiritualitása, vannak érzelmei. Szemléletünkben egyértelműen érvényesül az, hogy a segítő szakember társa a demenciával küzdőnek.
 • Munkánk során arra fókuszálunk, ami még van, és nem arra, ami már hiányzik Ennek következménye például az „erősségekre épülő állapotfelmérés".

 

Az Alsózsolcai Gondozási Központ keretein belül, szakmai tekintetben önálló szakmai egységként működik a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, mely ellátja a családsegítés 1993. évi III. törvény 64§ (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely: Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104.

Telefonszám: 06/46-520-248

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

Munkarendje:Hétfőtől - csütörtökig: 7:30 - 16:00

Péntek: 7:30 - 13:30

Hétfő: 8:00 - 12:00 ig

Szerda: 8:00 - 13:00 ig

Péntek: 8:00 - 11:00 ig

Adatgyűjtés helyszínén végzett munka: keddi és csütörtöki napokon: 9. 00-13.00 ig

Az intézmény küldetése

 

A jogszabályban meghatározott elméleti előírásoknak a gyakorlatban történő minél hatékonyabb megfelelése egy olyan,- szakmailag jól képzett és személyiségükben a feladatellátásra adekvát szakemberek csapatával, akik elhivatottságot éreznek a családsegítésben történő lelkiismeretes és odaadó munkavégzéshez. A szociális és a mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, és a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme, a veszélyeztetettségük megelőzése, megszüntetése jelenti mindennapi céljukat, feladataikat, mely feladatok elvégzésénél a szociális munka etikai kódexének előírásait hangsúlyosan szem előtt tartják.

Az intézmény küldetésének megvalósításához, a kollektíva minden rendelkezésre álló forrásrendszert felhasznál, és a hiányzó elemek megteremtése érdekében felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek szabad teret nyitnak a fejlesztéshez, az innovatív elgondolások megvalósításához, a szolgáltatások bővítéséhez, esetlegesen színvonaluk emeléséhez.

 

Intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez, önkéntesek és segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét.

Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

 

A családsegítő szolgáltatás célja

l A család - és gyermekjóléti szolgálat keretében biztosított családsegítő szolgáltatás célját és feladatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet szabályozza.

l A családsegítő szolgáltatás célja a szociális és a mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

l Feladata az intézmény ellátási területén a teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása, családgondozói feladatok ellátása, ellátások közvetítése, és szervezési tevékenység végzése.

 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás célja

 

Az alapellátás célját és feladatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az 55/2015.(XI.30.) EMMI rendelet határozza meg.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást. Ez a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét, elősegíti családban történő nevelkedését. Megelőzi, illetve megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét. Célunk, hogy az intézmény működési területén élőknek segítséget nyújtsunk a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy képessé váljanak különböző problémáik önálló megoldásra. Lényeges és komplex feladatnak tekintjük továbbá a családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárását, közvetítését és a megoldás elősegítését, a preventív lehetőségek kidolgozását és működését, a családok összetartó erejének megőrzését, támogatását, illetve az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítését.

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Gyermekjóléti szolgáltatás fő feladata, hogy elősegítse a gyermek testi és lelki egészségének fejlődését, a családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.

A családsegítés keretében biztosítjuk

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 • kötelező szociális diagnózis elkészítésében közreműködik a járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatóval

Gyermekjóléti szolgáltatás feladata

A szolgáltatás fő feladata a gyermek testi, lelki egészségének, a családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

 

 

A család - és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában
 • igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése,

 

A család -és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • a jelzőrendszer tagjaival, és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 • A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

l A család - és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
 • kezdeményezni egyéb szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 • kezdeményezni egészségügyi ellátások igénybevételét,
 • kezdeményezni pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

Védelembe vétel esetén

 • az egyéni gondozási - nevelési terv elkészítésében közreműködik a család - és gyermekjóléti központ esetmenedzserével
 • az esetmenedzser az egyéni - gondozási nevelési terv megvalósítása érdekében bevonja a család és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjét.
 • az esetmenedzser a bevonja a gyermekkel és családjával kapcsolatos szociális segítőmunkába a családsegítőt.

A család - és gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 • részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 • nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

 

 

 

A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése

 

A Család - és gyermekjóléti Szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal- szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez:

 • tájékoztatja a szervezeteket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről
 • fogadja a beérkezett jelzéseket és a probléma jellegéhez a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, a jelzést tevőt tájékoztatja a megtett intézkedésekről, ha az nem sérti a Gyermekvédelmi törvény 17.§(2a) bekezdés szerinti zárt adatkezelési kötelezettséget.
 • a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család - és gyermekjóléti központnak.
 • a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít.
 • egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőleg az érintetteket bevonva (gyerek, szülő, velük kapcsolatban álló intézmények, szakemberek) - esetkonferenciát szervez.
 • éves szakmai tanácsadást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít.
 • kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.
 • esetmegbeszélésekre meghívja szintén az egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőleg az érintetteket bevonva (gyerek, szülő, velük kapcsolatban álló intézmények, szakemberek különösen megelőző pártfogó felügyelőt, pártfogó felügyelőt, ha a gyermek kockázatértékelése alapján a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettsége legalább közepes fokú. )
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • A család - és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagok képviselői között előre meghatározott témakörben,(gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetéséhez, és az ehhez szükséges cselekvési terv kidolgozásához) évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez.
 • éves szakmai tanácskozást szervez minden évben február 28-ig

elkészíti az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet minden évben a szakmai tanácskozást követően, március 31-ig.

 • a Szolgálatnál dolgozó családsegítők közül kijelölt jelzőrendszeri felelős koordinálja a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működését, feladatait.
 • a család és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul értesíti a család - és gyermekjóléti központ működésébe tartozó esetekről a család - és gyermekjóléti központot.

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 24 órás, ingyenesen hívható hívószámot működtet.

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06 80 630155

 

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét (elhanyagolás, bántalmazás, stb) jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alaptámogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízisjelzés fogadást és szakértőhöz való irányítást foglal magában.

A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.

Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja

 

Intézményünk szakmai munkája során folyamatosan arra törekszik, hogy a kapcsolatrendszerét más intézményekkel fenntartsa és lehetőség szerint tovább bővítse. Mind inkább célunk, hogy az intézményekkel való kapcsolatunk élő, konstruktív, oda-vissza alapon működő legyen. Ezen belül teret adva mind a szakmai fejlődésre, gyakori konzultációra, személyes találkozásokra is.

 

 • Szociális ágazatban- Szociális alap és szakellátást nyújtó intézményekkel
 • Család-és Gyermekjóléti Központtal
 • Módszertani Intézményekkel
 • Többcélú társulásokkal, azok vezetőivel. Főképpen házi segítségnyújtás,

l Szomszédos települések szociális és gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézményeivel, azok vezetőivel, dolgozóival.

l Szociális és gyermekvédelmi szakellátás intézményeivel,

 • A helyi szociális osztállyal
 • Fenntartóval
 • Helyi önkormányzattal
 • Helyi egészségügyi alapellátást végző szervezetekkel, - házi orvosokkal, házi gyermekorvosokkal, házi betegápolóval, védőnői szolgálattal.

l Más egészségügyi alap illetve szakellátást végző intézményekkel.

 

 • Fekvőbetegeket ellátó intézményekkel, azok szociális munkásaival, elsősorban a házi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatban, illetve a családsegítés biztosítása az egyén számára.
 • Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal
 • B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
 • B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalával

l A település oktatási-nevelési intézményeivel, ezek vezetőivel, gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel, osztályfőnökökkel, tanárokkal, óvónőkkel.

 • Járási bírósággal
 • Egyházakkal
 • Civil szervezetekkel

 

Házi segítségnyújtás

Célja olyan gondozás megteremtése, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A házi szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Ellátottak köre:

 • azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azok a pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint fogyatékos személyek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek,
 • azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • azok a személyek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe való visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
  Ezt az ellátási formát 2009.január 01-től Onga Önkormányzatának gesztorságával látjuk el.

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
  Jelenleg 15 készülékkel rendelkezik településünk. Ezt az alapellátási formát szintén társulás keretében látjuk el, Onga Önkormányzatának gesztorságával.

A támogató szolgáltatás

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő segítése, ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Mindhárom szolgáltatás igénybevétele esetén a kérelmet a Gondozási Központ intézményvezetőjéhez kell eljuttatni, aki továbbítja az Ongai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének.

Az ellátottak jogai

 

Az ellátottnak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

 

Joga, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön, a szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

 

A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében biztosított:

l az intézmény teljes körű akadálymentesítése

l ellátással kapcsolatos információhoz való hozzájutás a helyi tévé, a helyi újság, szórólapok segítségével.

 

Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybevevő részére. Az ellátott a szolgáltatás szakmai tevékenységével kapcsolatos észrevételekkel, az intézmény vezetőjéhez fordulhat.

Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

Amennyiben az ellátottat bármilyen sérelem éri panasszal élhet az intézményvezető felé. Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.

Az ellátott jogi képviselő az ellátásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai:

l megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,

l segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,

l segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,

l a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét,

l az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,

l intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,

l észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,

l amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,

l a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

 

 

 

Területileg illetékes Ellátottjogi képviselő

NAGY ZSUZSANNA

telefonszáma: 06/20-4899530 melyen elérhető hétfőtől -csütörtökig 08:00-16:30, pénteken 08:00-14:00 óra között

e-mail címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

levelezési cím: 4025 Debrecen, Miklós utca 4.fsz.4

 

A jogvédelmi képviselő az integrált jogvédelmi szolgálat munkatársa

A jogvédelmi képviselő a szociális intézménytől független személy.

 

A szociális szolgáltatást végzők joga

A szociális szolgáltatást végzők joga, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.

Az intézmény szakmai munkát végző dolgozói közfeladatot ellátó személynek minősülnek. A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 7. §-a szerint a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végzők számára biztosítani kell:

A jogok védelmével kapcsolatos közös szabályok

Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Szociális Munka Etikai Kódexe az irányadó.

Az Alsózsolcai Gondozási Központ dolgozói

Intézmény vezető: Oroszné Verba Julianna

feladatai:

l A dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése,

l az intézményi ellátás igénybevételének lebonyolítása,

l az egyes ellátások közötti koordináció biztosítása,

l beszámoló készítése a fenntartó részére,

l szükség esetén más típusú ellátás kezdeményezése,

l együttműködés, kapcsolattartás a területen működő egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel, az ellátást igénybe vevők hozzátartozóival.

Szervezeti egységek:

Időskorúak nappali ellátása

Ferge Béláné: szociális gondozó-ápoló

Csécsi Istvánné: szociális gondozó-ápoló

Kalics Józsefné: kisegítő

 

Demens betegek nappali ellátása

Kovács Ildikó: egészségfejlesztő mentálhigiénikus

Ferge Béláné: mentélhigiénés asszisztens

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Zámbó Attiláné: családsegítő

Fenyvesi Józsefné: családsegítő

Halász-Szabó Linda családsegítő

Szmutku Zita: családsegítő

 

Házi segítségnyújtás

Korpásné Putnoki Mária: általános ápoló

 

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

Ferge Béláné: szociális gondozó mentálhigiénés asszisztens, szociális gondozó-ápoló

Korpásné Putnoki Mária: általános ápoló

A személyi térítési díj összege 2017. április 01.-től:

 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás
 • Idősek és demens betegek nappali ellátása: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás
 • Étkezés: jövedelemtől függően kerül kiszámításra
 • Házi segítségnyújtás: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 10 Ft/készülék/nap
 • Támogató szolgálat:

- szállítás esetén: 10Ft/km

- személyi segítés esetén:10 Ft/óra

 • Fizikoterápia, labor: térítésmentes szolgáltatás