Álláspályázat - Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda óvodavezető-helyettes

Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda

óvodavezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01.-2022.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 168.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvénynek megfelelve az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat alapján intézményvezető helyettesi (az óvoda szakszerű és törvényes működtetésében való feladatmegosztás szerinti részvétel) és óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• 90 napnál nem régebbi hatóság bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt 41§(2.) bek. b. pontja szerinti összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

• A megpályázott óvoda vezetésére vonatkozó intézményvezető- helyettesi szakmai koncepció.

• Az Alsózsolcai 2. Sz. Óvodában betöltött óvodapedagógusi kinevezés

• Szakmai önéletrajz.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű vezetői készségek, képességek.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

• intézményvezető helyettesi szakmai koncepció

• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt 41§(2.) bek. b. pontja szerinti összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Szabó Zsuzsanna nyújt, a 46/406-038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda címére történő megküldésével (3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 168. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz.25/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az óvoda nevelőtestületének, valamint Alsózsolca Város Önkormányzata-mint Fenntartó-véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója az óvoda vezetője dönt. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.alsozsolca.hu - 2017. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízás vagyonnyilatkozat -tételi eljárás lefolytatásához kötött. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. évi (VIII. 30.) Kormányrendelet (Vhr.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet. (NKI) A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza., így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Elbírálás után a felvételt nem nyert pályázatok 2017. július 20. napjáig átvehetőek , ezt követően megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.