Álláshirdetés - Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezető

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

Fekete István Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

határozott idejű, a megbízástól számított legfeljebb 5 év időtartamra szóló magasabb vezetői megbízás

A munkavégzés helye:

3571 Alsózsolca, Fekete István út 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

- Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése.

- Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,

- pedagógus munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat, vagy heti 10tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

- vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség(közoktatás-vezetői szakvizsga),

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

- intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy a pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,

- szakmai gyakorlat hiteles igazolása,

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülőfejlesztési elképzelésekkel,

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról,

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

- a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

a www.kozigallas.gov.hu internetes portálon történő közzététel napjától számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi László polgármester nyújt a 46/520-020 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Alsózsolca Város Önkormányzat3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. szám alatti címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189-191.§-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik.

A véleményezéseket követően Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt a benyújtott pályázatokról.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. júliusi képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. május

- Alsózsolca Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája - 2017. május 8.